Pity Party

Curated by Yang Zi

 

Artist: Bing Bin, Cao Shu, Cao Zilin, Cui Shaohan, Gao Yuan, Geng Jianyi, Huang Jingying, Li Ming, Li Qi, Li Ran, Tang Chao, Weiyi Li, Zhu Changquan

April 13th – May 4th, 2018

Performance lecture “Vision of …” with Yang Zi  April 11 (Wed), 6 – 7 PM

Opening Reception, Friday, Apr 13 ,2018,  6 – 9 PM

 

* Our gratitude to Mr. He Juxing for his generous support to the exhibition.